برگزاری نشست مشترک طراحان اسیضاح وزیر راه، با حضورلاریجانی و آخوندی