اعتراض‌های عجیب و اخراج تارتار/ درگیری شدید بین هواداران نفت تهران