اولین جلسه ستاد شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر درسال ۹۴ تشکیل شد