مدال طلا بر گردن قادریان/ گرايی و بويری به نقره و برنز رسيدند