تورگوت: نگارش کتاب با موضوعات ائمه نیازمند شجاعت است