اجتماع بزرگ «من یمنی هستم» در اردبیل برگزار می شود