اضافه کردن شیرین کننده ها به غذاهای فرآوری شده و بوجود آمدن دیابت