مجلس از تشکیل شورای عالی کتاب و کتابخوانی حمایت می کند