بیمه توانبخشی در کشور از درمان آن بسیار عقب‌تر است