آغاز و پایان خلوت روز پنجم/آسمان نمایشگاه ابری است