فقط مکان دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن تغییر یافته است