حضور فعال کلیمیان ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران