نونهال گالیکشی با تیم استیل آذین البرز قهرمان کشور شد