روحانی: در بسیاری از زمینه‌ها در مذاکرات به درک مشترک رسیده‌ایم