اردبیل 136 واحد راکد صنعتی دارد/واگذاری ‌زمین ‌به متقاضیان واجد شرایط