با مطرح کردن ایده تجزیه عراق/ پیمان مبارزه با داعش امریکا شکست خورده است؟