تقویت برنامه های فرهنگی از اولوبتهای دانشگاه ایلام است