رمزگشایی‌ازپیام سردارسلامی؛همه‌گزینه‌های ایران هم روی میز است