دیدار مسؤول مرکز پژوهش های حوزه و دانشگاه با آیت الله نجفی