شطرنجباز ارمنستانی به تنهایی صدرنشین جام ابریشم گیلان شد