دومین همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار در دانشگاه سمنان برگزار می شود