یکی از کارهای خوب گوته در کنار آموزش زبان آلمانی، معرفی ادبیات آلمانی است