سردار جزایری: نیروی انتظامی با آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها قاطعانه مبارزه کند