کنگره بین المللی خون درارتقای علمی پزشکان نقش موثری دارد