نفرات برتر مسابقات شنا و تنیس روی میز مردان و زنان مشخص شدند