ضدانقلاب می‌خواست حادثه قتل مهاباد را به مسئله امنیتی تبدیل کند