فرماندار: با عاملان انتشار شایعات زلزله در کاشمر برخورد شد