تأخیر سه دقیقه‌ای در شروع بازی و درگیری لفظی بازیکنان در پایان نیمه نخست