نقدسریال در«حاشیه»های رئیس جمهور برای سرپوش برضعف مذاکرات