نیم درصدهای استانی واریز می شود/افزایش ۱۴ درصدی حقوق کتابداران