اقتدار تیم مذاکره کننده ما حاصل تلاش همه دست اندرکاران صنعت هسته ای است