اموال موسسه میزان برای پرداخت بدهی کافی است/موسسان میزان به مراکز قدرت نزدیک بوده اند