«بخش های بزرگی از بدنه سه قوه آسیب خورده و دچار فساد شده است»