خبرنگار واشنگتن پست،‌ اتوبوس اسکانیا و هواپیمای آنتونوف و ...