دغدغه علمای شیعه و سنی اجرای دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی است