می‌خواستند حادثه قتل مهاباد را به مسئله امنیتی تبدیل کنند