روایت نویسنده اهل سنت از عنایت حضرت زهرا(س) به کتابش