تقاضا و امید برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی/آیا سه ماه دیگر رقم 15 درصد محقق می شود؟