دایی در تبریز تشویق شد/ پرسپولیس با پیراهنی با آرم بهنام پیش‌روی کیش!