نیمه اول بازی گسترش وپرسپولیس به نفع شاگردان کمالوند پایان یافت