پلیس 50 سال در جستجوی قاتل خیابانی/ کشتن یک رهگذر پس از مصرف مشروبات الکلی