صعود یک نیمه ای سپاهان به رده دوم/ توقف شاگردان علیمنصور مقابل تارتار