شرکت آبفای استان تهران:مسئولیت تامین آب پیکان شهر بر عهده بخش خصوصی است