معاون اجتماعی ناجا: گشت ارشاد هر جایی که نیاز باشد مستقر می شود / از بدحجاب ها یک بار تعهد می گیریم و دی