امریکا چشم دیدن ورود ایران به عرصه های علمی و فناوری در سطح بین الملل را ندارد