هشتمین فصلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی رونمایی شد