خوردن شکلات تلخ بعد از این وعده غذایی معجزه می کند