راه‌اندازی تماشاخانه‌های محلی در رونق تئاتر بسیار موثر است