کمتر از 10 درصد از روحانیون استخدام ارگان های کشور هستند