کار آفرینان در ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش اساسی دارد